Skip to content

Omgivningarna till 1800
Mycket litet är exakt känt om vår tomt men lite mer om dess omgivning.
På en karta från 1795 syns nu att en extra markering tillkommit runt Kungshöjd som ingick i vad som kallades Bastionen Carolus XI Rex. Här syns också strax nedanför den centrala port som ledde in till Göteborg.

Stadskarta 1795

Delar av denna mur finns kvar som ett ståtligt 17 m högt monument i sydvästra delen av Kungshöjd. Se mer “Histora runt omkring” om Carolus Rex o Karlsporten.
Först vid 1800-talets början revs murar och vallar längs vallgraven. Ända till dess var exempelvis Vasastaden och Avenyn hagar och ängar. Haga, från mitten av 1600-talet, var enda egentliga bebyggelsen utanför Vallgraven,
På nuvarande Kaserntorget (Televerket) uppfördes en stor kasern 1793-1798 för Göta Artilleriregemente, på en då tom plats. (Se nästa karta 1808.)
I Televerkets senare byggda hus finns idag artillerikasernens portaler från 1798 inmurade på södra gårdsfasaden.

Omgivningarna från 1800
Den stora branden 1804
En av Göteborgs större bränder skedde 1 nov 1804 och benämns som ”branden på Otterhällan”. Den började klockan två i ett hus i hörnet av Kungs- och Magasinsgatorna, d v s ca 200 meter från platsen för vårt hus. Branden varade i åtta timmar och det uppges att hela kvarteret mellan Otterhällorna och Västra Hamnkanalen brann ner, liksom alla ruckel och träkåkar på Stora Otterhällan. Totalt förstördes 218 hus och cirka 8.000 människor blev hemlösa vilket tyder på en viss trångboddhet.(Källa “Det gamla Göteborg” av C.R.A.Fredberg.)

Stadskarta 1808

Kasernen blev dock oskadd vilket väl syns av kartan från 1808
Ytterligare en stor byggnad tillkom 1853-59 ovanför oss uppe på dagens Kungshöjd,
en så kallad arsenalsbyggand med förråd för Göta Artilleriregemente.
Arsenalsbyggnaden vars borgliknande tegelbyggnad med hörntorn bildade en fyrkant kring en stor gård

Troligtvis kan den ha inspirerat till dagens “borg” som byggdes i etapper runt 1910.

Stadskarta 1862

Observera att Fisketorget nu är utmärkt vid Vallgraven vilket förebådar att Feskekörka byggdes 1874 bl a för att minska luktproblemen.
Nämnas kan också att Sahlgrenska sjukhuset etablerades i grannkvarteret redan 1848-1855, alltså det stora ovala U-huset vid nuvarande Grönsakstorget, som idag fått en glaskropp då ”Pedagogen”, lärarutbildningen flyttade dit hösten 2006.
Vid denna tid uppfördes också några prominenta byggnader strax nedanför Kungshöjd med ex engelska kyrkan 1855-57 och året därpå Läroverket Gamla Latin 1857-61 på Hvitfeldtsplatsen 6 där jazzklubben Nefertiti nu huserar i källaren.
Ytterligare exklusivitet syns också på granntomterna i form av två påkostade friliggande privata villor från 1872 och 1875 (se mer om alla dessa under “Historia runt omkring” )
1895 såldes så hela kasernområdet, ovan och över oss, då regementet flyttade till Kviberg och företaget Kungshöjdens AB rev rent och bergplatån indelades i kvartersmark för bostadshus, så kallade hyreskaserner.
Det anges att först kom en skola och villa nedanför berget och sedan vid sekelskiftet började berget bebyggas.

Gå till Hus före vårt?